Национални програми 2021:

Национална програма "Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти" (2021)
Национална програма "Система з национално стандартизирано външно оценяване" (2020/2021)
Национална програма "Ученически олимпиади и състезания" (2020/2021)
Национална програма "Заедно в грижата за всеки ученик" (2020/2021)
- Модул 3: Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиален етап
Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" (2020/2021)
Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура н персонала" (2020/2021)
Национална програма "Иновации в действие" (2020/2021)
Национална програма "Иновативно училище" (2020/2021)
- Музикотерапия (АРТ)
- Иновация ИКТ и дигитална компетентност
- Иновация "Монтесори"
Национална програма "Без свободен час"
- Модул 1: Без свободен час (2021)
- Модул 3: Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда (2021)

Проекти 2021:

Проект "BG05M20P001-2.011-0001" - Подкрепа за успех
Проект "BG05M20P001-5.001-0001" - Равен достъп до училищното образование в условията на криза

Национални програми 2020:

Национална програма "Заедно в грижата за всеки ученик"
- Модул 3: Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиален етап